Welkom bij ORV

Welkom bij ORV

ORV Staat voor: ‘Opleidingsinstituut Rechtshandhaving & Veiligheidszorg’.

De Overheid heeft het Opleidingsinstituut Rechtshandhaving en Veiligheidszorg ingesteld met de taak en verantwoordelijkheid onderwijs en training te bieden en deze te toetsen, aan alle ambtenaren van politie werkzaam in de diensten die onderdeel vormen van het politiebestel alsook andere diensten en/of organisaties die (mede) belast zijn met handhaving van de openbare orde en veiligheid, noodhulp dan wel bestrijden van criminaliteit in de ruimste zin des woord, conform het gestelde in de Rijkswet Politie en de hieruit vloeiende Onderlinge Regelingen, zoals Kwaliteitseisen, opleidings- en trainingsvereisten, en lokale Onderwijswetgeving.

Het ORV draagt zorg dat de ambtenaren van politie, voldoen aan de vereisten gesteld, zowel wettelijk als door onze samenleving.
Dit betekent dat het ORV onderwijsprogramma’s ontwikkelt, organiseert en aanbiedt en toetst, onderwijsadvies geeft, fungeert als kenniscentrum en een bijdrage levert aan het opleidingsbeleid voor allen belast met de handhaving van de openbare orde en veiligheid, noodhulp, dan wel bestrijding van de criminaliteit in de ruimste zins des woord.

De Minister oefent het bevoegd gezag uit voor wat betreft het beleid en het beheer over de dienst.

Het LPO (Landelijk Politie Opleidingsinstituut) was de voorloper van het ORV.