Geschiedenis

In 1949 is het Korps Politie Nederlandse Antillen opgericht met een politieschool als onderdeel van de Staf Hoofdcommissaris. Deze politieschool was toen gevestigd te Rio Canario en verzorgde uitsluitend opleidingen voor de politie. Tussen 1994 tot 1999 heette deze school het ‘Instituut Opleiding en Vorming’.

Met de reorganisatie van 1999 werd de school, onder de naam Landelijk Politie Opleidingsinstituut, één van de korpsen van het Korps Politie Nederlandse Antillen. Het ressorteerde direct onder de Minister van Justitie en verzorgde opleidingen voor het gehele KPNA. Het LPO verzorgde de opleidingen (met uitzondering van de basisopleiding) decentraal, dus ook op Sint Maarten en Bonaire.

Het opleidingsaanbod breidde zich uit. Behalve opleidingen voor de politie en immigratie, bood LPO diverse opleidingen aan voor andere diensten. Dit betrof o.a. opleidingen voor buitengewoon agenten van politie en bijzonder opsporingsambtenaren van andere diensten zoals SKS, Gevangeniswezen, Douane, Kustwacht, CAP, DEZ, DAZ etc. Daarnaast werden een beveiligingsopleiding voor de Antilliaanse militie, rekruten- en mentorencursussen voor gevangeniswezen, computercursussen voor o.a. VNA, GOG en de, reclassering, schietinstructeursopleidingen voor de kustwacht, gevangeniswezen, SKS en de douane verzorgd.

Het internaat kwam erbij, oorspronkelijk bedoeld als huisvesting voor kandidaten van Aruba, Sint Maarten, Bonaire en ver gelegen districten als Banda Bou. In de loop der jaren werd er meer accent gelegd op het vormingsaspect, de transformatie van scholier naar politie- en douaneambtenaar. Vorming vindt voor een belangrijk deel plaats in het internaat.

Alle aspiranten waren tot 2013 verplicht 6 maanden intern te verblijven. Tijdens de renovatie van 2013 tot en met 2019, konden aspiranten niet intern verblijven, daar het ORV tijdelijk gehuisvest was te Mortiersweg.

Sinds ons terugkeer te Rio Canario, verblijven de aspiranten nog niet intern, daar dit deel van de renovatie nog plaats moet vinden.
De huidige Regering heeft de renovatie van ons Internaat als een grote prioriteit aangehaald in hun regeerakkoord.
Behalve voor verblijf van aspiranten, kunnen de kamers ook gebruikt als “hotel” voor studenten van de andere eilanden die een opleidingstraject bij ons instituut volgen.

Parallel aan de staatkundige veranderingen heeft Pais Kòrsou ervoor gekozen voor een eigen opleidingsinstituut dat behalve politie ook justitiebreed werkt. Augustus 2009 is de Commissie Justitieel Opleidingsinstituut Curaçao ingesteld en heeft een ontwerp voor dit instituut ontwikkeld. Binnen de nieuwe bestuursorganisatie heeft het LPO, onder de nieuwe naam Opleidingsinstituut Rechtshandhaving & Veiligheidszorg, een zelfstandige plek gekregen binnen het Ministerie van Justitie als bovensectorale uitvoeringsinstantie.

Het Opleidingsinstituut Rechtshandhaving en Veiligheidszorg, is een zelfstandig entiteit, boven sectoraal, belast met politieonderwijs, trainingen en examinering alsmede aan andere belast met soortgelijke taken.

Het Opleidingsinstituut Rechtshandhaving en Veiligheidszorg ressorteert onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie voor wat betreft de organisatie.
De formalisering van het ORV in het Politiebestel is gaande. In dit verlengde hoopt het ORV in nauw overleg met het ministerie van justitie ons instellingsbesluit en inrichtingsplan te formaliseren.