Visie en missie

Missie

De missie van de ORV geeft richting voor het besturen van de organisatie en voor de operationalisering ervan is gekozen om een interne en externe missie te hebben welke zijn:

Externe Missie

Het ORV levert diensten op het gebied van onderwijs, advies en kennisontwikkeling ten behoeve van ambtenaren van politie en andere medewerkers werkzaam bij organisaties/ (particuliere) diensten, belast met rechtshandhaving, rechtsorde, openbare orde en veiligheidszorg van het land Curaçao en het politiekorps Curaçao in het bijzonder.

 • De organisatie- en opleidingsbehoefte van onze klanten zijn uitgangspunt conform wettelijke vereisten.
 • Wij bieden opleidingen naar wens en op maat conform wettelijke kaders.
 • In onze dienstverlening naar onze klant tonen wij respect voor de eigenheid en eigen verantwoordelijkheid van de van onze klanten, wij stellen hen in staat keuzes te maken.
 • Wij handelen kwaliteit- en milieubewust en staan open voor veranderingen.
 • Wij nemen initiatieven, maken verbinding met andere partijen die werken aan opleidingsvraagstukken binnen de overheid, BES verband, Aruba, St. Maarten en Nederland.

Interne Missie

 • Wij werken collegiaal samen aan de missie van ORV
 • We komen onze afspraken na en informeren elkaar zo goed mogelijk.
 • Wij werken op basis van vertrouwen.
 • Wij tonen respect voor de eigenheid en eigen verantwoordelijkheid van onze collega’s.
 • Wij stellen hen in staat prettig te werken.
 • Wij zijn verantwoordelijk voor ons werk en zijn betrokken bij dat van anderen.
 • Onze leidinggevenden zijn coaches. Ze zijn duidelijk in beleid, procedures en antwoorden.
 • Wij zijn proactief.

Visie

De visie van het ORV is: optreden als een Centre of Excellence bij het leveren van onderwijs, advies en kennis voor ambtenaren van politie en allen belast met de rechtshandhaving, rechtsorde, openbare orde en veiligheidszorg van het land Curaçao en het Politiekorps Curaçao in het bijzonder. Dit betekent dat het ORV op een zo hoog mogelijk niveau zorg draagt voor de competentieontwikkeling op het vakgebied van rechtshandhaving, rechtsorde, openbare orde en veiligheidszorg. Het ORV onderhoudt intensieve contacten met haar klanten zodat het aanbod van diensten is afgestemd op hun behoefte en op de ontwikkelingen binnen de beroepsgroepen. Het ORV betrekt haar klanten inhoudelijk bij de ontwikkeling van onderwijs, advies- en kennisproducten en werkt daarbij tevens samen met lokale en internationale onderwijspartners. De opleidingen van het ORV zijn erkend en het ORV zorgt voor continue professionalisering van haar medewerkers. Het ORV geeft invulling aan haar visie door de organisatie- en opleidingsbehoefte van haar klanten als uitgangspunt te nemen, opleidingen te bieden naar wens en op maat, respect te tonen voor de eigenheid en de eigen verantwoordelijkheid van haar klanten en hen in staat te stellen keuzes te maken, door kwaliteit- en milieubewust te handelen en open te staan voor veranderingen, initiatieven te nemen en verbinding te maken met andere partijen die werken aan opleidingsvraagstukken binnen de politie, justitie en de overheid in het gehele Koninkrijk der Nederlanden.

Het ORV heeft de visie van de organisatie vertaald in een onderwijsconcept, die de basis is voor de opleidingen van het ORV.

Het onderwijskundig concept ziet er als volgt uit: de opleidingen bieden de studenten een gedegen theoretische basis en zijn sterk gericht op het ontwikkelen van de competenties en kwalificaties die vereist zijn binnen de beroepspraktijk van rechtshandhaving, openbare orde en veiligheidszorg. De student leert om kennis, vaardigheden en attitudes op een geïntegreerde wijze in beroepsspecifieke situaties te hanteren. Dit betekent onder meer dat lesstof vanuit verschillende disciplines gecombineerd wordt aangeboden, waarbij praktijksituaties leidend zijn voor de specifieke combinaties in een onderwijseenheid. Naast toetsen die specifiek gericht zijn op kennis, vaardigheden en houding, vinden ook integrale praktijktoetsen plaats. Belangrijk hierbij is het toepassen van de opgedane kennis met behulp van praktijkopdrachten in realistische situaties. Er wordt rekening gehouden met verschillen tussen studenten in leerstijlen en de ontwikkeling van de gewenste beroepshouding staat centraal.