Professionalisering ORV-ers

Verandering in het onderwijs betekent doorgaans ook veranderingen in hetgeen wordt ver­wacht van het instituut als geheel en het onderwijzend personeel in het bijzonder. Het ORV zorgt ervoor dat haar personeel periodiek bijgeschoold wordt met betrekking tot ontwikkelingen in het onderwijs. De laatste jaren is veel aandacht besteed aan het opleiden van docenten ten aanzien van moderne onderwijsvormen en vakinhoudelijke vernieu­wingen.

2015: professionalisering 2 schietdocenten ORV

2016: 3 ORV-ers HOVJ train the trainers, alle Orv docenten workshop kwaliteitsdenken, 3 naar IBT.

In 2016 is verder gewerkt aan het professionaliseringtraject van het personeel. Er is in het bijzonder aandacht besteed aan de bevoegd-heidsvereisten van onze docenten. De docenten hebben gewerkt aan hun Pedagogisch Didactisch Getuigschrift en intern onder begeleiding van anderen aan het verbreden van het te verzorgen vakkenpakket. Alle docenten beschikken nu over hun PG diploma conform de eisen.

In 2016 hebben een aantal docenten, sectorchefs en het management-team van het ORV deelgenomen aan de leiderschaps-trajecten WO/Master, Bachelor Politiekunde HBO/Bachelor en Opleiding Leidinggevende Politie medewerker 4L. De inhoud van deze trajecten is relevant voor de verdere ontwikkeling en aanpak van het meerjarenplan en het kwaliteitsbeleidsplan van het ORV.