Onderwijsadvies

ORV adviseert ten aanzien van beroepsgericht onderwijs. Een adviestraject start doorgaans met een opleidingswens dan wel een vraag m.b.t. een probleem in de organisatie. ORV zoekt samen met de klant naar de best passende oplossing. Hierbij wordt niet alleen uitgegaan van het bestaande aanbod. Waar nodig worden nieuwe opleidingen ontwikkeld of ingekocht of wordt gezocht naar andere  oplossingen. Bij het zoeken naar oplossingen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van kennisdelen binnen de sector, zodat effectief, effeciënt en zoveel mogelijk met gesloten beurzen, gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die er binnen de sector zijn, voor wat betreft het kennisoverdracht.

Opleidingsbeleid
Organisaties profiteren maximaal van opleidingen als deze passen binnen het beleid van de organisatie. Het ORV ondersteunt haar klanten met het ontwikkelen van opleidingsbeleid, (voor zover van toepassing) passend binnen het opleidingsbeleid van het ministerie.

Opleidingsbeleid is gericht op de realisatie van organisatie taken en doelen. Opleidingsbeleid is daarmee een afgeleide van het (strategisch) beleid van een organisatie. Opleidingsbeleid heeft tot doel de medewerkers kwalitatief in staat te stellen een fundamentele bijdrage te leveren aan de realisering van de organisatiedoelstellingen. Daarbij wordt ook geanticipeerd op toekomstige, grote veranderingen in de organisatiestructuur, functies en taken. Centraal gezichtspunt bij opleidingsbeleid is de tijdige beheersing van nieuwe taken door de daartoe aangewezen personen, met daarbij inbegrepen het voorkomen van weerstand tegen de vernieuwing.

Voor de organisaties die zich bezighouden met rechtshandhaving en veiligheidszorg geldt dat hun opleidingsbeleid moet passen binnen het door de minister vastgestelde opleidingsbeleid voor het ministerie.

Opleidingsplan
Als het opleidingsbeleid geformuleerd is wordt dit geconcretiseerd in een opleidingsplan. Ook hierbij adviseert ORV.

Een opleidingsplan is de praktische uitwerking van het opleidingsbeleid voor meerdere jaren. In samenwerking met verantwoordelijken binnen onze klantorganisaties besteden we daarbij aandacht aan de volgende aspecten:

Doelstelling van het opleidingsplan

Doelstelling van een opleidingsplan is het ondersteunen van de taakuitvoering (bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van de uitvoering van taken zoals die zijn vastgelegd in functiebeschrijvingen en in de organisatiestructuur), ondersteuning van het beleid en de strategische doelen van de organisatie en het beschrijven welk opleidingsaanbod aan de verschillende behoeften kan worden gekoppeld.

Inhoud  van het opleidingsplan

1 Ondersteuning realisatie van organisatie taken

In het opleidingsplan wordt aangegeven voor welke functies en taken en voor welke medewerkers opleidingen nodig zijn om aan de eisen te kunnen voldoen. Prioriteiten zowel vanuit het directieniveau als vanuit de afdelingen en de individuele medewerkers kunnen worden opgenomen.

2 Ondersteuning strategisch doelstellingen

In het opleidingsplan wordt aangegeven met welke prioriteiten, ten behoeve van welke veranderingsplannen, aan welke medewerkers, welke opleidingsinhouden moeten worden voorzien. Het tijdsperspectief is vooral afhankelijk van de aard van het veranderingsproces dat de cliënt doormaakt.
Naarmate de inzet van opleidingsplannen belangrijker wordt voor het slagen van de beoogde veranderingen, zal de link met de globale organisatiestrategie duidelijker worden. Het is dan ook wenselijk om de strategische elementen van het opleidingsbeleid op of nabij het directieniveau te positioneren.

3 Koppelen aanbod en behoefte

Het opleidingsplan koppelt opleidingsaanbod aan de opleidingsbehoeften. Hierdoor wordt inzichtelijk in welk jaar welke medewerkers aar welke opleidingen gaan.

Activiteiten, kosten en planning

Het opleidingsplan omvat een overzicht van alle opleidingsactiviteiten voor de betreffende periode, waarbij de te maken kosten inzichtelijk zijn en waarin tevens inzichtelijk is wat de duur is van de opleidingen, wie de opleidingen verzorgt en hoe een en ander gepland is.