Onderwijsadvies

ORV adviseert ten aanzien van politie- en justitie beroepsgericht onderwijs. Een adviestraject start doorgaans met een opleidingswens dan wel een vraag m.b.t. een probleem in de organisatie. ORV zoekt samen met de klant naar de best passende oplossing. Hierbij wordt niet alleen uitgegaan van het bestaande aanbod. Waar nodig worden nieuwe opleidingen ontwikkeld of ingekocht of wordt gezocht naar andere oplossingen. Bij het zoeken naar oplossingen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van kennisdelen binnen het politie- en justitie gebied, zodat effectief, efficiënt en zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die er binnen de sector zijn, voor wat betreft de kennisoverdracht.

Opleidingsplanning ORV en per klant

Een opleidingsplanning is de praktische uitwerking van het opleidingsbeleid van de klant voor meerdere jaren.

Jaarlijks wordt samen met onze klanten, het opleidings(meer) jaarplanning opgesteld en per kwartaal besproken, geëvalueerd en indien noodzakelijk aangepast samen met het diensthoofd (klant).

Met het KPC wordt de opleidingsplanning jaarlijks ondertekend door de Korpschef KPC en de Directeur ORV.

Doelstelling van de opleidingsplanning

Doelstelling van een opleidingsplanning is het ondersteunen van de taakuitvoering (bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van de uitvoering van taken zoals die zijn vastgelegd in functiebeschrijvingen, de werkprocessen en de organisatiestructuur), uitvoering van de wettelijke vereisten, ondersteuning van het beleid en de strategische doelen van de organisatie en het beschrijven welk opleidingsaanbod aan de verschillende behoeften kan worden gekoppeld.

Ook de internationale, regionale en lokale ontwikkelingen, worden meegenomen en vertaald naar opleidingsvragen en opleidingsproducten.

De opleidingsplanning koppelt opleidingsbehoeften aan de opleidingsaanbod. Hierdoor wordt inzichtelijk welke opleidingen doorlopen of later gaan plaats vinden.

Het opleidingsplan omvat een overzicht van alle opleidingsactiviteiten voor de betreffende periode, waarbij de te maken kosten inzichtelijk gemaakt kunnen worden.